Deklaracja dostępności

Wydział Etnolingwistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej we.amu.edu.pl.

 • Data publikacji strony internetowej: 01.08.2023.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 02.10.2023.

Status pod względem zgodności z ustawą o dostępności cyfrowej:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • nie wszystkie filmy posiadają napisy dla osób z niepełnosprawnością słuchu,
 • część obrazów nie posiada tekstu alternatywnego.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Data sporządzenia Deklaracji dostępności: 10.07.2023.
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 19.03.2024.
 • Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.
 • Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
 • Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:
  • możliwość zmiany rozmiaru tekstu,
  • wysoki kontrast.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z:

Biurem Obsługi Wydziału Etnolingwistyki
pokój 218, Collegium Novum bl. B,
e-mail: we@amu.edu.pl
tel.: 618293663

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Klauzula informacyjna RODO dla osób składających wniosek o zapewnienie dostępności.

Dostępność architektoniczna

Collegium Novum al. Niepodległości 4, 61-874 Poznań

Kierownik budynku: mgr Konrad Jacek (email: konradjacek@amu.edu.pl , tel. 618293735)
Opis: W pobliżu wejścia do budynku (ok. 5m) znajduje się 1 miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami: na parkingu wewnętrznym przed głównym wejściem do budynku od ul. Powstańców Wlkp.

Wejście główne do budynku:

 • posiada schody wyposażone w poręcze,
 • posiada schody, natomiast pochylnia ulokowana jest od innej strony budynku znajduje się od strony ul. T. Kościuszki — wejście główne do biblioteki Filologicznej Novum
 • Wjazd z pochylni prowadzi na poziom budynku O do bloku C, aby pokonać schody( 4 stopnie + 4 stopnie) z poziomu O (hol główny) do wind, które jeżdżą od poziomu -1 do 6 blok A, oraz poziom -1 do 5 blok B, należy skorzystać z podnośnika przyschodowego znajdującego się między blokiem C a B i A.

Wewnątrz budynku:

 • znajdują się schody wyposażone w poręcze po obu stronach,
 • znajdują się windy, które obsługują wszystkie poziomy i części obiektu,
 • windy wyposażone są w komunikaty głosowe oraz przyciski z alfabetem Braille’a,
 • znajdują się toalety przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami:
  • 1 toaleta parter (hol główny) blok B,
  • 1 toaleta parter (hol główny) przy windach blok A,
  • 1 toaleta na każdym piętrze w bibliotece filologicznej.

System informacji dla osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi obejmuje:

 • Zainstalowane w salach pętle induktofoniczne dla osób z niepełnosprawnością słuchu,
 • Tabliczki z numerem Sali zapisanym w alfabecie Braille’a oraz informacjami w kodach QR zainstalowane na drzwiach do sal,
 • Ekrany wyświetlające informacje istotne z punktu widzenia studentów i pracowników UAM na holach wydziału.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. Po uprzednim zgłoszeniu w Biurze Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami UAM.

Do obiektu można wejść z psem asystującym, ale z ograniczeniami dotyczącymi pracowni, w których obecność zwierząt jest wykluczona ze względu na przepisy BHP.

Dane kontaktowe portierni lub innych osób udzielających informacji / pomocy:
Portiernia: 618293736.

Budynek Dydaktyczny przy al. Niepodległości 24, 61-714 Poznań

 1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli
  Na budynku brak obszaru kontroli (brak portierni). Każdy student posiada kartę dostępu, która upoważnia go do wejścia z korytarza do swoich sal. Sale oznaczone są dla niewidomych pismem Braile’a.
 2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind
  Na każdy korytarz można wejść schodami lub wjechać windą.
 3. Opis dostosowań
  Budynek posiada pochylnię dla osób z niepełnosprawnościami, która prowadzi do korytarza, na którym znajduje się winda, brak platformy, informacji głosowych i pętli indukcyjnych.
 4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych
  Budynek posiada miejsce parkingowe dla niepełnosprawnych.
 5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach
  Można wejść z psem przewodnikiem.
 6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
  Po uprzednim zgłoszeniu w Biurze Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami UAM.