O Wydziale

Wydział Etnolingwistyki – historia i współczesność

Historia Wydziału Etnolingwistyki sięga roku 1973, kiedy to rozpoczęła się dyskusja nad utworzeniem jednostki, której dominującym obszarem badawczym będzie językoznawstwo. W październiku tego roku na Wydziale Filologicznym powstał Instytut Językoznawstwa. Jego założycielami byli profesorowie: Mikołaj Rudnicki, Ludwik Zabrocki oraz Czesław Kudzinowski. Powstanie Instytutu Językoznawstwa było ewenementem w krajobrazie neofilologicznym Polski. Wydział Filologiczny w 1988 roku podzielił się na Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej oraz Wydział Neofilologii. W skład tego drugiego wszedł Instytut Językoznawstwa. W 1977 r. jego dyrektorem został prof. Jerzy Bańczerowski, który zaczął przekonywać pracowników instytutu i wydziału, iż nadchodzi czas przesuwania się jądra cywilizacji z Europy i Ameryki Północnej do Azji. Należałoby, więc przeorientować badania i kształcenie, wzbogacając je o filologie orientalne. Zaczęliśmy uczyć arabskiego, chińskiego, japońskiego, tajskiego oraz afrykańskich języków: amharskiego, hausa czy suahili. Prof. Bańczerowski doprowadził następnie do powstania takich specjalności jak: japonistyka, sinologia, arabistyka, filologie: indonezyjsko-malajska oraz wietnamsko-tajska, koreanistyka, a także etnolingwistyka, której pomysłodawcą i współtwórcą był prof. Tadeusz Zgółka. Wzbogacaliśmy się o kadrę, która reprezentuje te obszary badań językoznawczych i literaturoznawczych. Wówczas w naszym instytucie, który w międzyczasie zmienił nazwę na Instytut Etnolingwistyki, powstał pomysł, aby budować nową strukturę, nowy wydział. Władze Uczelni zadecydowały o powstaniu Wydziału Etnolingwistyki od 1 września 2023.

Pracownicy Wydziału Etnolingwistyki w większości prowadzą działalność badawczą w dyscyplinie językoznawstwo. W mniejszym stopniu w dyscyplinie literaturoznawstwo. Część z nich specjalizuje się także w nauce o kulturze i religii oraz nauce o polityce i administracji. Wielu prowadzi badania interdyscyplinarne, łączące zagadnienia językoznawstwa i literaturoznawstwa z zagadnieniami kulturoznawstwa, religioznawstwa, antropologii, psychologii, politologii i innych dyscyplin. W dyscyplinie językoznawstwo prowadzone są badania w zakresie niemal wszystkich jego działów, w tym językoznawstwa ogólnego, stosowanego oraz porównawczego. Przedmiotem badań najbardziej powiązanym z działalnością dydaktyczną są języki i literatury ludów europejskich, azjatyckich i afrykańskich obszarów językowych.

Wskazując na wielki potencjał dydaktyczny Wydziału Etnolingwistyki, należy podkreślić, że obok prowadzenia badań naukowych jego najważniejszą misją jest nauczanie języków i kultur ludów ważnych dla polskiego społeczeństwa, jego historii i kultury, a jednocześnie ważnych dla rozwoju polskiej gospodarki. Poza językami europejskimi (angielski, rosyjski, francuski, litewski, łotewski), należą do nich języki azjatyckie: chiński, japoński, hindi, wietnamski, tajski i arabski nauczane w ramach kierunku Etnolingwistyka; język koreański nauczany na kierunku Filologia koreańska i język hebrajski na kierunku Hebraistyka. Pracownicy Wydziału Etnolingwistyki wykształcili wiele pokoleń studentów, których narzędziem pracy są m.in. te właśnie potrzebne polskim kadrom gospodarczym światowe języki. O sile działalności dydaktycznej Wydziału Etnolingwistyki świadczyć może liczba ponad 800 studentów, w tym 123 studentów na płatnych studiach wieczorowych na kierunku Filologia koreańska i 93 studentów zaocznych na kierunku Etnolingwistyka. Nasz potencjał dydaktyczny daje możliwości jeszcze bardziej intensywnego i efektywnego kształcenia w zakresie języków poszukiwanych na polskim rynku pracy i służenia w ten sposób interesom naszego państwa.