Praktyki studenckie

PRAKTYKI ZAWODOWE SĄ OBOWIĄZKOWE DLA WSZYSTKICH STUDENTÓW STUDIÓW 1 STOPNIA (LICENCJAT)

 1. Czas trwania: 4 tygodnie lub 150 godzin
 2. Miejsce odbywania praktyki: zakład pracy w kraju lub za granicą zaproponowany przez studenta (dopuszcza się odbywanie praktyk zawodowych w kilku zakładach pracy) [np. biura turystyczne, biura tłumaczeń, hotele, urzędy publiczne, redakcje czasopism, wydawnictwa, szkoły wyższe, biblioteki, działy promocji, stacje telewizyjne i radiowe, biura rzeczników prasowych, biura i organizacje pozarządowe, fundacje i instytucje powołane do promowania obcego języka i kultury, itp.].
  Praktyki odbywane w jednostkach organizacyjnych UAM (np. w Bibliotece Filologicznej Novum, w Instytucie Konfucjusza, pomoc przy organizacji dni językowych lub konferencji itp.) mogą mieć jedynie charakter uzupełniający, czyli mogą stanowić jedynie 50% praktyk. Praktyki zawodowe nie mogą być pedagogiczne tj. student nie może w ramach praktyk uczyć języków obcych. Praktyka MUSI mieć jednakże związek z językiem obcym (tłumaczenia, obsługa klientów obcojęzycznych itp.) ! Student sam wybiera miejsce odbywania praktyk.
 3. Termin odbywania praktyki: od 3 semestru do końca semestru 6, wpis zaliczeniowy praktyk jest niezbędny, aby przystąpić do egzaminu licencjackiego.
 4. Dokumentowanie odbywania praktyki:  Przed przystąpieniem do praktyk zawodowych student zobowiązany jest złożyć PLAN PRAKTYK oraz POROZUMINIE z pracodawcą, podpisywane w dwóch egzemplarzach (przed rozpoczęciem praktyk) W trakcie trwania praktyk student ma obowiązek prowadzenia DZIENNIK PRAKTYK ZAWODOWYCH, w którym zapisuje liczbę przepracowanych godzin, wykonane zadania oraz opinię swoją i pracodawcy.
 5. Zaliczenie praktyk: Zaliczenia dokonuje opiekun praktyk zawodowych na podstawie wypełnionego Dziennika Praktyk i złożonego Planu Praktyk oraz Porozumienia. Zaliczenie wpisywane jest do systemu USOS (niezbędna jest uprzednia rejestracja przez studenta na przedmiot Praktyki w systemie USOS). Prawidłowo wypełniony Dziennik zawiera: uzupełnioną tabelkę (podpis i pieczątka pracodawcy), uzupełnioną odpowiednią liczbę kart tygodniowych (podpis i pieczątka pracodawcy u dołu każdej karty, informacje o wykorzystywaniu w trakcie praktyk języka obcego, uzupełnioną kartę opinia studenta o przebiegu praktyk zawodowych, uzupełnioną kartę opinia pracodawcy o praktykancie. Niekompletnie wypełnione dokumenty nie będą honorowane!
 6. Opiekun praktyk:
 7. Zwolnienie z praktyk: O zwolnienie z obowiązku odbywania praktyk zawodowych mogą ubiegać się studenci, którzy:
  • są studentami innych szkół wyższych, odbyli lub odbywają praktykę zawodową w związku z tymi studiami.
  • W celu uzyskania zwolnienia proszę o kontakt z opiekunem praktyk.