Studenci

Dotyczy Szkolenia BHP dla studentów rozpoczynających naukę

Zasady obowiązujące w roku akademickim 2020/2021

1. INFORMACJA DOTYCZĄCA SZKOLENIA BHP PRZEZNACZONA DLA:

1) Wydziału Anglistyki,

2) Wydziału Antropologii i Kulturoznawstwa,

3) Wydziału Archeologii,

4) Wydziału Biologii,

5) Wydziału Chemii,

6) Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej,

7) Wydziału Filozoficznego,

8) Wydziału Fizyki,

9) Wydziału Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej,

10) Wydziału Historii,

11) Wydziału Matematyki i Informatyki,

12) Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych,

13) Wydziału Nauk o Sztuce,

14) Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa,

15) Wydziału Neofilologii,

16) Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu,

17) Wydziału Prawa i Administracji,

18) Wydziału Psychologii i Kognitywistyki,

19) Wydziału Socjologii,

20) Wydziału Studiów Edukacyjnych,

21) Wydziału Teologicznego,

22) Instytutu Kultury Europejskiej,

23) Nadnoteckiego Instytutu UAM w Pile,

24) Collegium Polonicum w Słubicach.

2. PODSTAWA PRAWNA

1) Art. 51 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 t.j. z późn. zm.),

2) Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2018 r. w sprawie sposobu zapewnienia w uczelni bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i kształcenia (Dz. U. z 2018 r. poz. 2090),

3) Zarządzenie Nr 375/2019/2020 Rektora UAM z dnia 4 listopada 2019 r. w sprawie organizacji w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu szkolenia dotyczącego bezpiecznych i higienicznych warunków kształcenia.

3. ZASADY OBOWIĄZUJĄCE W ROKU AKAD. 2020/2021

1) Zajęcia z przedmiotu Szkolenie BHP realizowane są wyłącznie w formie kształcenia na odległość (e-learning).

2) Szkolenie BHP jest obowiązkowym przedmiotem dla wszystkich studentów rozpoczynających naukę na UAM. Dotyczy studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich. Bez względu na to czy student odbył już szkolenie na studiach pierwszego stopnia lub w innej uczelni, student przyjęty na I rok studiów na UAM jest zobowiązany zaliczyć Szkolenie BHP. Nie ma możliwości „przepisywania” zaliczenia. W sytuacji, gdy student został ponownie przyjęty na I rok studiów (i zaliczył Szkolenie BHP wcześniej) zobowiązany jest kolejny raz przystąpić do zaliczenia przedmiotu Szkolenie BHP.

3) Przedmiot Szkolenie BHP został zdefiniowany w USOSie centralnie jako przedmiot ogólnouniwersytecki w wymiarze 4 godz. Wydziały nie definiują tego przedmiotu samodzielnie.

4) Za formalne zaliczenie przedmiotu „Szkolenie BHP” odpowiedzialna jest osoba wyznaczona przez Rektora do koordynowania całości spraw związanych ze szkoleniem BHP dla studentów.

5) Studenci zobowiązani są do zapoznania się z materiałami umieszczonymi na platformie Moodle (informacja na temat logowania znajduje się poniżej), które składają się z czterech tematów:

a) Pierwsza pomoc,

b) Bezpieczeństwo i higiena pracy,

c) Ochrona przeciwpożarowa,

d) Elementy prawa pracy.

6) Po zapoznaniu z materiałami studenci muszą zaliczyć test. Test wyboru składa się z 20 pytań. Pytania dla każdego studenta są wybierane losowo z bazy pytań i układane w przypadkowej kolejności. Zaliczenie testu następuje po udzieleniu prawidłowych 11 odpowiedzi na 20 pytań. Wynik testu jest automatycznie obliczany przez system. Jeżeli student nie zaliczy testu w pierwszym podejściu przysługuje mu jedno dodatkowe podejście.

7) Informacja o zaliczeniu przez studenta przedmiotu Szkolenie BHP zostanie automatycznie przesłana do systemu USOS.

8) Harmonogram dla studentów rozpoczynających studia od semestru zimowego 2020/2021:

a) uruchomienie Szkolenia: 16 listopada 2020 r.,

b) czas na zapoznanie się ze Szkoleniem i zaliczenie testu (pierwsze i ewentualne drugie podejście): od 16 listopada 2020 r. do 28 lutego 2021 r.

9) Harmonogram dla studentów rozpoczynających studia od semestru letniego 2020/2021:

a) uruchomienie Szkolenia: 15 marca 2021 r.,

b) czas na zapoznanie się ze Szkoleniem i zaliczenie testu (pierwsze i ewentualne drugie podejście): od 15 marca 2021 r. do 30 czerwca 2021 r.

4. INFORMACJA DLA STUDENTÓW

1a) Harmonogram dla studentów rozpoczynających studia od semestru zimowego 2020/2021:

1) Zalogowanie się na platformie Moodle i rozpoczęcie Szkolenia BHP – od 16 listopada 2020 r.;

2) Rozwiązanie testu (pierwsze i drugie podejście) – od 16 listopada 2020 r. do 28 lutego 2021 r.;

3) Po zaliczeniu testu, informacja o zaliczeniu zostanie przesłana automatycznie do systemu USOSweb.

1b) Harmonogram dla studentów rozpoczynających studia od semestru letniego 2020/2021:

1) Zalogowanie się na platformie Moodle i rozpoczęcie Szkolenia BHP – od 15 marca 2021 r.;

2) Rozwiązanie testu (pierwsze i drugie podejście) – od 15 marca 2021 r. do 30 czerwca 2021 r.;

3) Po zaliczeniu testu, informacja o zaliczeniu zostanie przesłana automatycznie do systemu USOSweb.

2) Logowanie na Szkolenie BHP:

1. Należy wejść na stronę: szkoleniebhp.amu.edu.pl;

2. Logowanie na Szkolenie BHP na platformie Moodle odbywa się w identyczny sposób jak logowanie do swojego konta w systemie USOSweb (login: numer PESEL lub login otrzymany od uczelni, hasło: hasło do systemu USOSweb);

3. Po zalogowaniu należy zapoznać się z materiałami i rozwiązać test. Zaliczenie testu następuje po udzieleniu prawidłowych 11 odpowiedzi na 20 pytań.

Centrum Wsparcia Kształcenia

Sekcja Spraw Studenckich

10 września 2020 r.