Studenci

Konkurs na tłumaczenie eseju „My – razem czy osobno” autorstwa Tadeusza Zgółki

Wydział Etnolingwistyki Uniwersytetu im. A. Mickiewicza
i
Fundacja im. Prof. Tadeusza Zgółki
ogłaszają konkurs na tłumaczenie eseju Patrona Fundacji

REGULAMIN KONKURSU

na tłumaczenie eseju „My – razem czy osobno” z tomu Tadeusz Zgółka, Eseje. Wybór i redakcja Halina Zgółkowa, Wydawnictwo Vioratoria, Poznań 2022.

 1. CEL, ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU
  1. Celem konkursu jest wskazanie na uniwersalne wartości zawarte w krótkiej formie literackiej, jaką jest esej, a także popularyzacja sztuki przekładu literackiego wśród studentów uczących się różnych języków.
  2. Konkurs adresowany jest do studentów Wydziału Etnolingwistyki UAM oraz studentów uczestniczących w zajęciach prowadzonych na Wydziale Etnolingwistyki UAM.
  3. Organizatorami Konkursu są Wydział Etnolingwistyki UAM i Fundacja im. Prof. Tadeusza Zgółki (Patron Fundacji jest prekursorem poznańskiej Etnolingwistyki).
  4. W skład powołanego przez Organizatorów jury wejdą kompetentni tłumacze i badacze przekładu reprezentujący języki tłumaczeń zgłoszonych do konkursu. Harmonogram przeprowadzenia I edycji Konkursu:
   • 25 stycznia 2024 – ogłoszenie Konkursu
   • 31 marca 2024 – 31 marca 2024 – ostateczny termin nadsyłania prac konkursowych za pomocą linku na platformie FORMS: https://forms.office.com/e/z6i4uvj1TJ
   • 15 maja 2024 – ogłoszenie wyników Konkursu (na stronie WE oraz Fundacji) maj/czerwiec 2024 – uroczyste wręczenie nagród i dyplomów.
 2. ZASADY KONKURSU
  1. Zadanie konkursowe polega na przetłumaczeniu na wybrany język (np. angielski, hiszpański, węgierski, koreański, …) stanowiący przedmiot nauczania na Wydziale Etnolingwistyki, eseju My – razem czy osobno” autorstwa Tadeusz Zgółki. Tekst do pobrania: [TUTAJ
  2. Do Konkursu mogą być zgłoszone tylko teksty tłumaczeń dokonanych osobiście przez Uczestników, do których przysługują Uczestnikom nieograniczone osobiste i majątkowe prawa autorskie.
  3. Prace konkursowe należy przesłać za pomocą linku na platformie FORMS: https://forms.office.com/e/z6i4uvj1TJ
  4. Praca konkursowa powinna spełniać następujące wymagania techniczne:
   • format zapisu – dokument w formacie .doc lub .odt;
   • czcionka – Times New Roman, rozmiar czcionki – 12, interlinia 1,5.
 3. WARUNKI UCZESTNICTWA
  1. Udział w konkursie może wziąć każdy student Wydziału Etnolingwistyki UAM oraz student uczestniczący w zajęciach prowadzonych na Wydziale Etnolingwistyki UAM.
  2. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
  3. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za zgłoszenia, które nie dotarły do niego z przyczyn niezależnych, m. in. na skutek awarii systemu lub łączy internetowych Uczestnika/Uczestniczki.
  4. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika/Uczestniczkę nieprawdziwych danych lub danych osoby trzeciej.
  5. Poprzez wysłanie zgłoszenia Uczestnik/Uczestniczka oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie jego/jej danych osobowych przez Organizatorów Konkursu. Organizatorzy Konkursu informują, że na podstawie ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.) dane osobowe Uczestników będą przetwarzane jedynie w celu realizacji Konkursu. Każdy Uczestnik/Uczestniczka Konkursu ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
  6. Uczestnik/Uczestniczka zgłaszając się do Konkursu oświadcza, że przysługują mu/jej wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych prac. Ponadto oświadcza, że wyraża zgodę na nieodpłatne publikowanie prac konkursowych oraz opublikowania jego/jej imienia, nazwiska na stronie internetowej Organizatorów, w wydawnictwach oraz na stronach internetowych, a także na ich wykorzystywanie w celach promocyjnych i marketingowych, w szczególności na utrwalanie na jakichkolwiek nośnikach, bez ograniczeń co do ilości i wielkości nakładu, oraz na rozpowszechnianie poprzez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w szczególności w sieci WWW. Nadesłanie pracy jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 4. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I NAGRODY
  1. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi na zasadach anonimowości.
  2. Jury wyłania Laureatów I, II i III stopnia (według obowiązującego Jury regulaminu) i przekazuje nagrody (rzeczowe // pieniężne // inne), wyróżnienia i dyplomy.
  3. Jury zastrzega sobie prawo nie przyznać nagrody danego stopnia.
  4. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie Wydziału Etnolingwistyki 15 maja 2024 r. Wręczenie nagród i dyplomów Laureatom odbędzie się podczas uroczystej gali na Wydziale Etnolingwistyki. Dokładny termin gali zostanie podany w osobnym komunikacie.

Mail kontaktowy: agataw@amu.edu.pl