Studenci

Konkurs Prac Magisterskich


Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita ogłasza jubileuszową XXV edycję Konkursu Prac Magisterskich im. Jana Józefa Lipskiego.

Przedmiotem konkursu jest wyłonienie najlepszej pracy magisterskiej z obszaru humanistyki i nauk społecznych dotyczącą zjawisk mających miejsce od XIX w. do współczesności, których tematyka jest bliska zainteresowaniom badawczym i aktywności społecznej Patrona konkursu; są to zwłaszcza takie dziedziny, jak:

– historia i teoria literatury;

– wiedza o współczesnej kulturze;

– Varsaviana;

– historia najnowsza;

– społeczeństwo i polityka, dyskryminacja i tolerancja, stereotypy – aspekty kulturowe, psychologiczne, językowe.

Prawo zgłaszania prac na konkurs mają ich promotorzy lub recenzenci oraz autorzy, jeśli uzyskają akceptację promotora lub recenzenta. Do konkursu mogą być zgłoszone prace, obronione w roku 2019, które otrzymały ocenę co najmniej dobrą.

Zgłoszenie pracy na konkurs powinno zawierać:

– jeden egzemplarz wydrukowanej dwustronnie w formacie A4 pracy magisterskiej, napisanej dowolną czcionką, o wielkości nie mniejszej niż 10 pkt, w miękkiej oprawie (np. zbindowanej lub na spirali);

– jeden egzemplarz wydrukowanego streszczenia pracy (maksymalnie 1800 znaków ze spacją, tj. jedna strona maszynopisu znormalizowanego), określającego cel pracy, jej główne założenia oraz ogólne wnioski;

– jeden egzemplarz pracy magisterskiej oraz streszczenia w wersji elektronicznej;

– krótką opinię promotora lub recenzenta o zgłaszanej pracy magisterskiej;

– dane autora pracy umożliwiające kontakt z nim;

– kompletnie wypełniony formularz zgłoszeniowy;

– zaświadczenie wydane przez władze uczelni zawierające informację o terminie obrony pracy, jej temat oraz nazwę i adres uczelni wydającej zaświadczenie; 

– wszystkie wyżej wymienione dokumenty zapisane na płycie CD.

Prace prosimy nadsyłać do dnia 15 lutego 2020 roku na adres:

Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita

Ul. Krakowskie Przedmieście 16/18 

00-325 Warszawa

Szczegółowe informacje o konkursie znajdą Państwo na naszej stronie internetowej: www.otwarta.org 

Dodatkowych informacji o konkursie udziela biuro Stowarzyszenia Otwarta Rzeczpospolita: tel. 22 828 11 21, e-mail: otwarta@otwarta.org