AktualnościStudenci

List do studentów

Szanowni Państwo, Studentki i Studenci!

W przyszłym tygodniu UAM wznawia kształcenie w systemie zdalnym. O tym, jakie będą formy zajęć i które z nich mogą być zrealizowane na odległość, dowiedzą się Państwo już wkrótce od swoich wykładowców i dziekanów – bardzo proszę, byście systematycznie sprawdzali korespondencję, jaka dociera do Państwa poprzez system USOS, sprawdzajcie także stronę internetową Uczelni, zwłaszcza zakładkę „UAM a COVID-19” https://amu.edu.pl/koronawirus. W tym miejscu znajdują się wszystkie informacje i zarządzenia dotyczące funkcjonowania Uczelni w czasie epidemii.

Władze uczelni podjęły cały szereg działań, których intencją jest nie tylko zapewnienie Państwu bezpieczeństwa, ale złagodzenie konsekwencji nadzwyczajnej sytuacji, w jakiej się wszyscy znaleźliśmy:

 • opłaty za akademiki zostaną zredukowane, proporcjonalnie do okresu Państwa nieobecności spowodowanej zagrożeniem epidemicznym;
 • na czas zagrożenia zawieszone zostały opłaty za studia;
 • wszystkie decyzje dotyczące terminów zaliczeń, egzaminów, składania prac dyplomowych etc., zostają automatycznie przedłużone o czas obowiązywania stanu zagrożenia;
 • osoby przygotowujące prace dyplomowe wymagające badań, których nie można wykonać w czasie epidemii, będą miały możliwość przedłużenia terminu złożenia pracy magisterskiej lub licencjackiej;
 • osoby, które z powodu epidemii znalazły się w trudnej sytuacji materialnej mogą składać wnioski o zapomogę – zgodnie z treścią „Pakietu dla studenta” MNiSW zamierza zwiększyć środki przeznaczone na ten cel https://www.gov.pl/web/nauka/informacja-dla-uczelni-o-mozliwosci-wsparcia-studentow-w-zwiazku-ze-stanem-zagrozenia-epidemicznego;
 • jednostki administracji, w tym BOSy, działają normalnie choć zdalnie – praktycznie wszystkie sprawy studenckie można załatwić telefonicznie, poprzez platformę ePUAP, system USOS i mailowo;
 • MNiSW przedłużyło automatycznie ważność Państwa legitymacji studenckich do końca maja 2020 roku;
 • poradnia psychologiczna działa on-line;
 • Biuro Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami pomaga studentom, którzy ze względu na stan zdrowia powinni szczególnie chronić się przed zarażeniem, w codziennych zakupach czy wykupieniu leków;
 • biblioteki nie naliczają kar za przetrzymanie książek.

Informuję równocześnie, że jako Prorektor ds. studenckich jestem do Państwa dyspozycji w każdej sprawie (kanbo@amu.edu.pl) przez cały tydzień, nie wyłączając weekendów.

Jednocześnie chciałabym zaapelować, by przestrzegali Państwo zaleceń Rektora i władz państwowych – szczególnie proszę o rezygnację ze spotkań towarzyskich w większym gronie. Państwa grupa wiekowa jest wprawdzie zaliczana do grup niższego ryzyka, nie oznacza to jednak, że nie zdarzają się w niej przypadki ciężkich zachorowań. Co więcej: od rozsądnego zachowania nas wszystkich zależy tempo i zasięg rozwoju epidemii. Bądźmy odpowiedzialni. Ograniczmy wszelkie kontakty towarzyskie, unikajmy spotkań –  to pierwsze i najważniejsze działanie każdego z nas w walce z wirusem. Poczekajmy: powrót do normalności jest kwestią czasu, od nas wszystkich zależy, czy będziemy go liczyć w tygodniach czy miesiącach.

Bogumiła Kaniewska

Prorektor ds. studenckich


Ladies and Gentlemen,

Dear students,

Remote teaching at Adam Mickiewicz University, Poznan will resume next week. You will soon be informed by your academic teachers and deans about its forms. You are kindly asked to regularly check correspondence on USOS as well as on AMU website. In particular please visit the page entitled “UAM a Covid-19” https://amu.edu.pl/koronawirus. You will find there all necessary information and ordinances concerning our University at the time of the epidemic.

AMU authorities have introduced various measures in order to ensure your safety and to alleviate consequences stemming from the current emergency situation.

 1. Dormitory fees shall be proportionally reduced based on the time of your absence caused by the epidemic threat.
 2. Tuition for your courses has been suspended for the period of the epidemic threat.
 3. All decisions concerning deadlines for credits, exams, the submission of your B.A. and M.A. thesis etc. are automatically prolonged by the period of the epidemic threat.
 4. Students working on their B.A. and M.A. theses requiring research which cannot be conducted during the epidemic will be eligible for the prolongation of the submission deadline.
 5. Students who due to the epidemic are experiencing financial difficulties may submit applications for allowances in accordance with the “Package for students”. The Ministry of Higher Education and Science will increase funds earmarked for this purpose https://www.gov.pl/web/nauka/informacja-dla-uczelni-o-mozliwosci-wsparcia-studentow-w-zwiazku-ze-stanem-zagrozenia-epidemicznego
 6. Even though all student matters can be done by phone, through ePUAP, USOS or by mail, AMU administration including the Student Service Center are operating normally in the remote mode.
 7. The Ministry of Higher Education and Science has decided that student ID cards are automatically valid until the end of May, 2020.
 8. The Psychological Counseling Service is available online.
 9. The Disabled Support Office helps students who due to their health condition should be particularly protected against infections while shopping.
 10. Libraries do not penalize students who have not met deadlines for returning books.

As Vice-Rector for Student Affairs (kanbo@amu.edu.pl) I am available every day including weekends and ready to help you.

I would like to appeal to you to follow AMU Rector’s guidelines and observe official state regulations and recommendations. In particular, you are advised to avoid social gatherings in large groups. Though you belong to the low risk age group, acute infections have also been noted among young people. Moreover, the rate and range of the spread of the Coronavirus epidemic depends on the reasonable behavior of all people.

Let’s be responsible.

Let us avoid social contacts and avoid meeting groups of people. That is the first and most important tool in our combat against the virus. Let us be patient and normal life will return. Whether normality returns in weeks or months depends on all of us.

Professor Bogumiła Kaniewska, Ph.D.

Vice-Rector for Student Affairs