AktualnościStudenci

Pilna informacja od Pani Rektor Prof. B. Kaniewskiej

Szanowni Państwo, Studentki i Studenci!

W związku z zawieszeniem na UAM zajęć dydaktycznych w okresie od 11 marca do odwołania, informuję uprzejmie, że:

  1. wszystkie zajęcia, które nie odbędą się w okresie od 11 marca 2020 r. do odwołania, zostaną odrobione – dotyczy to zarówno studiów stacjonarnych, jak i niestacjonarnych;
  2. zawieszenie zajęć dotyczy również zajęć realizowanych poza terenem uczelni;
  3. w okresie zawieszenia zajęć nie przeprowadza się indywidualnych konsultacji – zawiesza się dyżury nauczycieli akademickich;
  4. w okresie zawieszenia zajęć nie przeprowadza się żadnych egzaminów ani zaliczeń;
  5. wszelkie wydane już decyzje dotyczące przedłużeń sesji, itp. ulegają automatycznemu wydłużeniu o okres równy okresowi zawieszenia zajęć;
  6. organizacja roku akademickiego 2019/2020 zostanie zmieniona tak, by umożliwić realizację zajęć z okresu zawieszenia;
  7. biblioteki oraz administracja funkcjonują bez zmian – zatem nie przewiduje się większych opóźnień w wypłatach stypendiów czy rozpatrywaniu wniosków i odwołań stypendialnych, jednak obsługa studentów w BOSach i innych biurach odbywa się wyłącznie drogą mailową, elektroniczną lub korespondencyjną – w celu ułatwienia tej ostatnie zobowiązuję Wydziały do wystawienia przed siedzibami BOSów skrzynek podawczych;
  8. w bibliotekach wydziałowych nieczynne będą wypożyczalnie i czytelnie – za ewentualne przedłużenia w tym okresie biblioteki nie będą naliczały kar;
  9. w przypadku, gdy wcześniej zaplanowane staże i praktyki studenckie pokryją się z przedłużonym okresem zajęć – wszelkie kwestie z tym związane będą indywidualnie rozpatrywane przez prodziekanów właściwych do spraw studenckich.

Zachęcam Państwa wszystkich do stosowania się do zaleceń służb medycznych.

Bogumiła Kaniewska

prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska
Prorektor ds. studenckich

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel.+48 61 829 43 77