Konferencje

XXII Międzynarodowa Konferencja Slawistyczna POLSKO-WSCHODNIOSŁOWIAŃSKIE KONTAKTY JĘZYKOWE, LITERACKIE, KULTUROWE

Zapraszamy literaturoznawców, językoznawców, kulturoznawców, tłumaczy, historyków, glottodydaktyków oraz przedstawicieli innych dyscyplin naukowych do prezentacji swoich badań z obszaru polsko-wschodniosłowiańskich kontaktów językowych, literackich i kulturowych.

Ponadto planujemy pracę w dwóch sekcjach tematycznych:

 1. Polacy na Kaukazie. Historia, literatura, język;
 2. Kultura staroobrzędowców. Historia, piśmiennictwo, język.

Języki konferencji: polski, rosyjski, ukraiński, białoruski, angielski.

Czas wystąpienia: 20 minut.

Zgłoszenia

Prosimy o przysyłanie tematów referatów wraz z podpisaną klauzulą zgody (na załączonym formularzu) na adres e-mailowy: mks.olsztyn@gmail.com

Opłata za udział w konferencji w wysokości 450 zł obejmuje publikację referatu w czasopismach naukowych Acta Neophilologica, Acta Polono-Ruthenica, Fontes Slaviae Ortodoxae (po otrzymaniu dwóch pozytywnych recenzji), materiały konferencyjne, a także napoje i przekąski w trakcie obrad, obiad oraz uroczystą kolację. Numer konta do wniesienia opłaty konferencyjnej będzie podany w zawiadomieniu o akceptacji referatu.

Opłata za zaoczny udział w konferencji wynosi 250 zł i obejmuje wydanie certyfikatu i publikację artykułu.

Terminy:

Nadsyłanie zgłoszeń – 30 kwietnia 2020 r.

Rozesłanie zawiadomień o akceptacji referatów – 20 maja 2020 r.

Otwarcie konferencji i początek obrad – 22 czerwca 2020 r. o godzinie 9.30 w sali 37.

Koszty dojazdu i noclegów ponoszą jednostki delegujące lub sami uczestnicy.

Rada Naukowa:

dr hab. Iryna Betko, prof. UWM

dr hab. Iwona Anna Ndiaye, prof. UWM

dr hab. Grzegorz Ojcewicz, prof. UWM

dr hab. Helena Pociechina, prof. UWM

Komitet Organizacyjny:

dr hab. Joanna Orzechowska, prof. UWM (przewodnicząca)

dr Joanna Nawacka (sekretarz)

dr Iwona Borys

dr Mirosława Czetyrba-Piszczako

mgr Joanna Olechno-Wasiluk

 

 

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU

w XXII Międzynarodowej Konferencji Slawistycznej

Olsztyn, 22-23 czerwca 2020 r.

Imię i nazwisko (tytuł / stopień naukowy):

…………………………………………………………………………………………………………………………………

Instytucja / miejsce pracy:

…………………………………………………………………………………………………………………………………

Temat wystąpienia:

…………………………………………………………………………………………………………………………………

Adres do korespondencji (instytucji lub prywatny):

…………………………………………………………………………………………………………………………………

Numer telefonu:                                         Adres e-mail:

…………………………………………………………………………………………………………………………………

Dane do faktury:

…………………………………………………………………………………………………………………………………

Rezerwacja noclegu w domu studenckim:       

21./22.06: TAK/NIE             22./23.06: TAK/NIE               23./24.06: TAK/NIE

pokój jednoosobowy/pokój dwuosobowy

Streszczenie wystąpienia (do 800 znaków):

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) (RODO) informujemy, że: 

 1. Administratorem danych jest Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie z siedzibą w Olsztynie, ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: bkw@uwm.edu.pl
 3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia XXII Międzynarodowej Konferencji Slawistycznej organizowanej przez Katedrę Języków Wschodniosłowiańskich oraz Katedrę Literatur Wschodniosłowiańskich UWM z siedzibą w Olsztynie.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w oparciu o podstawę prawną wynikającą z art. 6 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
 5. Dane osobowe uczestnika konferencji przechowywane będą do zakończenia organizacji konferencji naukowej wraz z ew. wydarzeniami towarzyszącymi.
 6. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do organizacji konferencji naukowej wraz z ew. wydarzeniami towarzyszącymi.
 7. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 9. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.
 10. Administrator danych nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Klauzula zgody

Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, z siedzibą w Olsztynie przy ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn, w celu organizacji konferencji naukowej wraz z ew. wydarzeniami towarzyszącymi.

Zostałam/em poinformowana/y o moich prawach i obowiązkach.

Przyjmuję do wiadomości, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne.

Imię i nazwisko: ………………………………………………………………………………………………..

                                                                                        ……………………………………..

                                                                                                      (czytelny podpis)